معرفی برترین های جشنواره استانی دانش آموزی مشاعره رضوی

برترین های اولین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر 1389

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  زهره نیکنام  اول    
 2  فاطمه افراسن  دوم    
 3  فاطمه نجم  سوم    
 4  فاطمه جعفری  چهارم    
 5  زهرا نیکنام  پنجم    

 

برترین های دومین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر 1390

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  زهره نیکنام  اول    
 2  فاطمه نجم  دوم    
 3  زهرا معصومی  سوم    
 4  عباس پشتوان  چهارم    
 5  محمدرضا عالی نژاد  پنجم    

 

برترین های سومین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر1391

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1 زهره نیکنام  اول    
 2 زهرا معصومی  دوم    
 3  فاطمه بحرینی مطلق  سوم    
 4  مژگان مقیمی  چهارم    
 5  زهرا جلالیان  پنجم    

 

برترین های چهارمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر 1392

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  زهرا جلالیان  اول    
 2 عبدالله استوار  دوم    
 3  محمد زمانی  سوم    
 4  جواد حسینی  چهارم    
 5  محمدرضا صداقت  پنجم    

 

برترین های پنجمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر 1393

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  زهرا جلالیان  اول    ششم
 مهدی پورغلام  دوم    هفتم
 3 جواد حسینی  سوم    
 4  فاطمه بحرینی مطلق  چهارم    
 5  محمد جلالیان  پنجم    

 

برترین های ششمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی-بوشهر 1394

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  زینب نیکنام
 اول    ششم
 2 فاطمه بحرینی مطلق
 دوم    هفتم
 3  محمد زمانی
 سوم    هشتم
 4  مهدی پورغلام
 چهارم    
 5  محمدرضا ذاکری
 پنجم    

 

برترین های هفتمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی- 13 مرداد 96- بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1 زینب نیکنام
اول محدثه مقیمی
 ششم
 2 فاطمه بحرینی مطلق
دوم امیر علی عابدی
 هفتم
 3  فاطمه رجب پور
 سوم  حسن خدری
 هشتم
 4  محمد زمانی
 چهارم    
 5 نیلوفر غاله
 پنجم    

 

برترین های هشتمین جشنواره استانی مشاعره  دانش آموزی رضوی- 4 مرداد 96-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  فاطمه بحرینی مطلق
اول  فاطمه رجب پور
 ششم
 2 محدثه مقیمی
دوم  زینب نیکنام
 هفتم
 3  امیرعلی عابدی
 سوم    
 4 زهره کاظمی
 چهارم    
 5  فاطمه نیکنام
 پنجم    

 

برترین های نهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-27 تیر 97بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
 1  مهدا فخرائی - دیر  اول  علی میرزائی - دیر  ششم
 2  مهسا ظلی نیا- دیر  دوم    هفتم
 3  امیرعلی عابدی - دیر  سوم
 هشتم
 4  سارا راستی سملی- بوشهر  چهارم    
 5 فاطمه کاظمی - دیر  پنجم    

 

برترین های دهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های یازدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های دوازدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های سیزدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های چهاردهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های پانزدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های شانزدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های هفدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های هجدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های نوزدهمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 

برترین های اولین بیستمین جشنواره دانش آموزی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف  نام و نام خانوادگی  رتبه  نام و نام خانوادگی  رتبه 
         
         
         
         
         

 


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.